Regulament campanie 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Primesti 1.000 lei reducere la Nikkor 18 - 140 mm pentru obiectivul tau vechi”
Perioada campaniei: 9 martie – 12 aprilie 2015


Articolul 1. Organizatorul campaniei
Art. 1.1. Campania “Primesti 1.000 lei reducere la Nikkor 18 - 140 mm pentru obiectivul tau vechi”
(numita în cele ce urmează si "Campania") este organizată de S.C. Skin Media S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8241/2000, CUI 13348504, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16919. În continuare, S.C. Skin Media S.R.L. va fi denumită “Organizator”.
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.
Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.


Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.
Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Primesti 1.000 lei reducere la Nikkor 18-140 mm pentru obiectivul tau vechi”
Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară în Romania, în perioada 9 martie – 12 aprilie 2015, în magazinele participante, pentru obiectivul 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF – S DX Nikkor. ("Produsul") achizitionat in perioada mai sus mentionata.
Art. 2.3. Perioada de utilizare a reducerii este 9 martie – 12 aprilie 2015, inclusiv.


Articolul 3. Produse participante la Campanie
Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă "Produsul", 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF – S DX Nikkor.


Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare
Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridica sau persoana fizica, ce a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei, potrivit Art. 2.2 de mai sus si care achizitioneaza un obiectiv 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF – S DX Nikkor.


Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale
Art. 5.1. Fiecare Participant la Campanie care va preda in magazinele participante orice obiectiv foto detasabil in perioada campaniei promotionale, va primi, pe loc, o reducere fixa de 1.000 (o mie) de lei, inclusiv TVA pe care o poate folosi exclusiv la achizitionarea unui obiectiv 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF – S DX Nikkor. ("Produsul").
Art. 5.2. Participantii la Campanie vor putea folosi reducerea de 1.000 lei in conditiile prezentului Regulament pentru a achizitiona un singur obiectiv 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF – S DX Nikkor din magazinul participant in care a fost predat obiectivul foto folosit.
Art. 5.3. La Campanie participa exclusiv produsul 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF – S DX Nikkor distribuit prin magazinele participante.
Art. 5.4 La data predarii obiectivului foto, fiecare Participant va semna un proces verbal de predare - primire.


Articolul 6. Conditii de validare
Art. 6.1. Pentru ca un Participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele:
- Participantul sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii conditiilor prezentului Regulament;
- Participantul sa respecte conditiile de desfasurare a Campaniei; in acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu onora solicitarile venite din partea Participantilor care incalca conditiile de organizare a Campaniei printr-un act de rea-credinta care poate fi considerat o frauda, o tentativa de frauda sau un abuz. Prin frauda se inteleg: orice acţiune sau inacţiune a Participantului care constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare a obligatiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Campanie, cu intentia de a produce fie Organizatorului si magazinelor participante sau fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru o alta persoana sau actiunea/ inactiunea Participantului care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj.

Articolul 7. Limitarea Raspunderii
Art. 7.1. Organizatorul presupune ca fiecare Participant detine cu titlu legal obiectivul foto cu care participa la Campanie, mai exact ca fiecare Participant este proprietarul de drept al obiectivului pe care-l preda in magazinele participante la Campanie. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica dreptul Participantului asupra obiectivului predat in cadrul Campaniei, intreaga responsabilitate in acest sens apartinand Participantului.


Articolul 8. Confidenţialitatea datelor
Art. 8.1. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, Participantii la Campanie îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator direct sau prin intermediul magazinelor participante, in calitate de imputerniciti ai acestuia, in vederea derularii Campaniei.
Art. 8.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
Art. 8.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Art. 8.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.


Articolul 9. Taxe si impozite
Art. 9.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 9.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor exclusiv pe teritoriul Romaniei.


Articolul 10. Forţă majoră. Caz fortuit
Art. 10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
Art. 10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.


Articolul 11. Litigii
Art. 11.1. Orice reclamatie având ca obiect "Campania" poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 11.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


Articolul 12. Intreruperea campaniei promotionale
Art. 12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).
Art. 12.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda reducerile in baza cupoanelor de reducere emise pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


Articolul 13. Regulamentul campaniei promotionale
Art. 13.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.nikonisti.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.
Art. 13.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.