Regulament campanie 5 ani garantie pentru obiectivele mirrorless NIKKOR Z

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "5 ani garantie pentru obiectivele mirrorless NIKKOR Z" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de SC SKIN MEDIA SRL., cu sediul în Str.  Mendeleev Nr. 5, Et. 2, Bucureşti, Sector 1, 010361, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8241/12.09.2000, CUI RO29704683. În continuare, SC SKIN MEDIA SRL va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Campania  se va desfășura conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România la 23.01.2024. Prin participarea la aceasta Campanie se prezuma faptul ca Participantii cunosc Regulamentul si sunt de acord cu mecanismele Campaniei.Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa Participanții despre aceste modificări prin afișare pe website-ul www.nikonisti.rocu cel puțin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care intervine orice modificare a Regulamentului sau de la care urmeaza sa inceteze Campania inainte de termen.

Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania poartă denumirea "5 ani garantie pentru obiectivele mirrorless NIKON Z".

Art. 2.2. Campania se desfăşoară pe teritoriul României

Art. 2.3. Campania se desfasoara intre 01.01.2024 si 31.12.2024. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul Campaniei sunt toate cantitățile din stocul Organizatorului fără nicio limitare.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie: toate obiectivele mirrorless NIKKOR Z

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă obiectivele foto mirroless  NIKKOR Z achiziţionate exclusiv de la partenerii oficiali Nikon in Romania, specificati pe siteul www.nikonisti.ro. 

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această Campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul www.nikonisti.ro si au înregistrat produsul menționat la art. 3.1. de mai sus pe www.nikonisti.ro în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024. Înregistrarea presupune indicarea/completarea urmăroarelor date cu privire la Produs și la achiziția acestuia: serie produs, magazinul de unde a fost achizitonat produsul, factura/bon fiscal, data achizitionarii produslui. Vor fi acceptate doar solicitările completate în întregime primite în termen de 30 zile de la data achiziției. La trimiterea online a solicitării, veți avea opțiunea de a imprima pagina dvs. de confirmare, care atestă primirea solicitării. Dupa 1 zi după data înregistrării, veți putea să verificați dacă garanția dvs. a fost înregistrată pe www.nikonisti.ro.  Nu pot participa la Campanie persoanele direct implicate în organizarea acesteia. Înregistrarea achiziției nu poate fi făcută de parteneri (retaileri, vânzători) pentru Participant.

 

Articolul 4.2. Neinregistrarea produsului achiziționat în cadrul Campaniei pe siteul www.nikonisti.ro duce la invalidarea promotiei/Campaniei cu privire la respectivul produs, indiferent de motivul pentru care produsul nu a fost inregistrat.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a Campaniei

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – oferirea de 5 ani garantie pentru produsele semnalizate/participante la Campanie (toate obiectivele mirrorless NIKKOR Z), incepand cu perioada 01.01.2024, doar dupa inregistrarea produsului semnalizat/participant la Campanie pe www.nikonisti.ro. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi doar de la partenerii oficiali Nikon Romania specificati pe siteul www.nikonisti.ro. Informații despre condițiile de garanție și service sunt disponibile la https://www.nikonisti.ro/garantie-2-ani.html.

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare care ii revin, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la comenzi@yellowstore.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea Campaniei

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a Participantilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 9.3. Organizatorul nu este responsabil pentru nicio defecțiune sau incident de funcționare al software-ului, serverului, a site-ului web www.nikonisti.ro care împiedică sau obstrucționează Participantul să ia parte la Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica toate solicitările pentru a se asigura că prezentul Regulament a fost respectat, precum și de a solicita informații suplimentare privind solicitarea înregistrării și documentele aferente.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul www.nikonisti.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

Articolul. 11 Date cu caracter personal

Art. 11. 1 Datele cu caracter personal ale Participantilor urmeaza a fi prelucrate in conformitate cu politica de confidentialitate a Organizatorului afisata pe site-ul skin.ro.