Regulament campanie Precomanda Nikon Z f

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "Precomanda Nikon Z f" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de S.C. NYS Experience S.R.L., cu sediul în Str.  Mendeleev Nr. 5, Et. 2, Bucureşti, Sector 1, 010361, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI RO29704683, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. NYS Experience S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Precomanda".

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României

Art. 2.3. Durată promoție Precomanda Nikon Z f: 20 septembrie - 12 octombrie 2023, în limita stocurilor disponibile. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul campaniei sunt toate cantitățile din stocul societătii fără nicio limitare.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă binoclurile Nikon achiziţionate de pe https://shop.yellowstore.ro/ semnalizate ca fiind parte din Campanie. 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul https://shop.yellowstore.ro.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – voucher în valoare de 2000 lei pentru orice precomanda de Nikon Z f selectate și afișate pe https://shop.yellowstore.ro, în perioada 20 septembrie - 12 octombrie 2023. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada Campaniei de pe https://shop.yellowstore.ro.

Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Campania Precomandă Nikon Z f se va desfașura astfel:

1. Participanții trebuie să achiziționeze un aparat foto Nikon aflat la PRECOMANDĂ pe website-ul https://shop.yellowstore.ro, în perioada 20 septembrie - 11 octombrie 2023.

2. Aparatele foto achiziționate se vor livra începând cu data de 12 octombrie 2023.

3. După data de 26 octombrie 2023, Participantii vor primi în format electronic un voucher în valoare de 2000 LEI valabil în perioada 26 octombrie - 31 decembrie 2023 pentru achiziția oricărui obiectiv NIKKOR de pe site-ul https://shop.yellowstore.ro. Voucherele nu pot fi convertite în bani și nu se poate solicita contravaloarea acestuia.

Produsele achiziţionate în ziua Campaniei vor fi semnalizate în pagina https://shop.yellowstore.ro/. Acest preţ va fi valabil doar în perioada Campaniei. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă. 

Campania "Precomanda Nikon Z f" NU se cumulează cu alte vouchere de discount.

Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se va face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură. Mai multe detalii despre modalitățile de plată și livrare sunt disponibile aici: https://shop.yellowstore.ro/modalitati-de-plata-si-livrare.

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la comenzi@yellowstore.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul https://shop.yellowstore.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.